Vi har ett stort behov av nya familjehem, tveka inte att kontakta oss om du är nyfiken på att veta mer.

Familjehem

Ett familjehem blir barnets eller ungdomens nya hem. Hur länge en placering varar beror på hur uppdraget ser ut, det kan vara allt från några veckor till hela uppväxten. Att vara familjehem är ett sätt att leva men också ett ansvarsfullt arbete som kräver tid, att ”orka med” och att ha utrymme för ytterligare en familjemedlem. Livet som familjehem kan vara slitsamt men också otroligt givande och stimulerande. Du behöver ha mycket tålamod och ett stort hjärta.

Hur ett familjehem ser ut är väldigt olika. Det är inte avgörande om du är gift, sambo eller har egna barn. Men det är viktigt att alla i familjen är överens om att de vill ta emot en extra familjemedlem och att de vuxna har livserfarenhet och mognad samt att familjesituationen är trygg och stabil.
En förutsättning är att den nya familjemedlemmen får ha ett eget rum.

  • Utreder vi alla nya familjer (även om de har tidigare utredningar)
  • Är vi noggranna i matchningen barn/ungdom – familjehem
  • Kan barnet/ungdomen med föräldrar göra studiebesök före placering
  • Har vi regelbundna möten med barnet/ungdomen och familjehemmet
  • Gör vi månatliga avrapporteringar till placerande myndighet
  • Journalför vi och arbetar med genomförandeplaner i Journal Digital
  • Har vi både enskild och grupphandledning
  • Utbildar vi våra familjer fortlöpande i relevanta och aktuella ämnen
  • Har vi jourberedskap – dygnet runt, året runt
Jourhem

Ibland kan det vara bråttom. Ett barn, en ungdom eller en vuxen kan behöva ett tillfälligt hem i väntan på något mer stadigvarande.

Ett jourhem får räkna med många olika typer av placeringar, allt från en dag till några månader.

Avlastningshem

Att vara avlastningshem för en familj är att vara en resurs då familjen av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd.

Det kan vara tonårskillar som behöver en manlig förebild, ensamstående föräldrar eller unga föräldrar som behöver stöd. Det kan även vara så att uppdraget som familjehem och uppdraget som avlastningshem är sammankopplade.
Uppdraget kan se olika ut, det kan t.ex. handla om en helg i månaden eller enstaka dygn.
Avlastningshemmet ska kunna erbjuda barnet eller ungdomen en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. Er uppgift blir också att lyssna och finnas där för såväl barnet/ungdomen som för föräldern/föräldrarna.
Familjen i avlastningshemmet ska ha både fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i sin vardag.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson är ett intressant och givande arbete, du arbetar i förebyggande syfte för att främja sociala kontakter och människors utveckling. Det som förväntas av dig som kontaktperson beror på vad den hjälpsökande behöver. Det kan t.ex. vara ensamstående föräldrar, ungdomar som saknar vuxenkontakt eller vuxna med missbruksproblem som får en kontaktperson.

Som kontaktperson träffar du den hjälpsökande någon gång i veckan, eventuellt mer, beroende på vad som krävs för just det uppdraget. Din uppgift är att vara en god förebild, att lyssna och att finnas där.