Om Oss

Vitisa startades av Erica Müller och Hanna Lindström september 2014, tidigare kollegor från ungdomsvården. Med erfarenheter av LVU-, LSU- och LSS-placeringar samt familjebehandling och familjehemsvård – konsulentstödd och kommunal.

Vi har lång och bred erfarenhet av socialt behandlingsarbete inom ART, KBT, ACT, MI, missbruksprogram, kriminalitetsprogram och familjearbete.

Vi vill förmedla extraordinära familjehem. Med extraordinära familjehem menar vi att familjerna har erfarenhet och någon extra kompetens inom området.

I dagsläget är det ett skriande behov av starka, sunda och väl fungerande familjer med olika etniska bakgrunder, som kan tänka sig att ta emot familjehemsplaceringar för såväl kort som lång tid.

Vår idé är att på ett snabbt och enkelt sätt kunna förmedla familjehem till de organisationer som är i behov av att placera ett barn, en ungdom eller en vuxen. Det kan exempelvis vara socialtjänsten i en kommun, migrationsverket, SIS eller kriminalvården.

För att säkerställa en hög kvalitet även under omständigheter som ligger utanför vår kompetens, har vi knutit en Psykoterapeut och en Sjuksköterska till vår verksamhet.

Vi har också startat ett samarbete med Psykolog- och Specialpedagogbyrån i Västerås.

Vi har sett att det ibland kan finnas ett behov av att snabbt få ett barn utrett och att det därför inte är möjligt att invänta BuP.

Det kan även vara fråga om att säkerställa att all information från tidigare skola följer med barnet vid en placering. Det låter sig göras med hjälp av Skol-Fam genom Psykolog- och Specialpedagogbyrån.

Kvalitet

Stabilitet och långsiktighet

Vi är stolta att Kreditupplysningscentralen – UC – har bedömt oss ligga i riskklass 3 med en risk på 2,24 %. Det kan vara av stor betydelse att konsulentföretaget har stabil ekonomi för att säkerställa att det finns kvar över tid. 

Tillstånd

VITISA har haft tillstånd från IVO, att bedriva verksamhet, sedan april 2018.