Vitisas grundare har en mycket bred erfarenhet av både socialt arbete och möten med barn, unga och familjer i många olika situationer. Vår ambition är att förmedla extraordinära familjehem. Vårt driv ligger i att vara med och skapa en miljö för våra barn och ungdomar som ger dem trygghet och hopp om framtiden. 

Med extraordinära familjehem menar vi att familjerna har erfarenhet och någon extra kompetens inom området. I dagsläget är det ett skriande behov av starka, sunda och väl fungerande familjer med olika etniska bakgrunder, som kan tänka sig att ta emot familjehemsplaceringar för såväl kort som lång tid.

Genom åren har vi skaffat oss en gedigen kontaktbas med många olika aktörer i samhället, vilket ger oss många fördelar i vår dagliga verksamhet.

Familjehem

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är att förmedla högkvalitativa familjehem för våra barn och ungdomar. En lyckad placering förutsätter att många saker ska fungera, därför:

  • Utreder vi alla nya familjer (även om de har tidigare utredningar)
  • Är vi noggranna i matchningen barn/ungdom – familjehem
  • Kan barnet/ungdomen med föräldrar göra studiebesök före placering
  • Har vi regelbundna möten med barnet/ungdomen och familjehemmet
  • Gör vi månatliga avrapporteringar till placerande myndighet
  • Journalför vi och arbetar med genomförandeplaner i Journal Digital
  • Har vi både enskild och grupphandledning
  • Utbildar vi våra familjer fortlöpande i relevanta och aktuella ämnen
  • Har vi jourberedskap – dygnet runt, året runt
Utbildning handledning och stöd

I arbetet med våra familjehem prioriterar vi att stötta, utbilda och coacha för att säkerställa kvaliteten. Vårt fokus på handledning och fortbildning ger en stor trygghet åt de familjehem som vi är kopplade till. Genom vår erfarenhet fungerar vi som ett fundament att luta sig emot och vi finns alltid tillgängliga för våra familjehem när de behöver oss.

Umgänge och samtal

En stor del av våra resurser går till att medverka vid umgängen mellan biologiska föräldrar och barn. Vi ägnar också mycket tid åt att samtala med och följa upp hur våra barn och ungdomar mår i sin nuvarande situation och coacha dem framåt. Ett samtal över en fika eller bit mat kan göra stor skillnad.